Tag: WAAA-288

Thèm thuồng cặp mông của nữ chủ tịch Ai Sayama thèm cặc

Thèm thuồng cặp mông của nữ chủ tịch Ai Sayama thèm cặc, năm tiếp theo. Ở giai đoạn này tôi làm việc tuyệt đối kế hoạch và máy móc. Phần lớn do ảnh hưởng của những cuốn sách tôi hay đọc mỗi đêm của First News hay Tgmbooks, nào là Hẹn bạn trên đỉnh thành công, Thành công nhờ sự tử tế… Phần còn lại do nhận thức của tôi lúc đó tương đối rõ rệch, làm việc gì cũng phải có mục tiêu, để đạt được mục tiêu phải có kế hoạch, vậy nên tôi có một cuốn vở chuyên ghi ra tất cả các kế hoạch và mục tiêu nào đó mà tôi đặt ra cho cá nhân, cho tập thể… Sau này, Thèm thuồng cặp mông của nữ quản lý Ai Sayama vú to khi kết